Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

W dniach 2.11.2020r – 12.12.2020r zapraszamy na II edycję kursu „Instruktor Strzelectwa Sportowego PZSS” organizowany przez Gun4All. W trakcie kursu będzie można zdobyć uprawnienia "Prowadzącego Strzelanie PZSS" oraz "Sędziego Strzelectwa" kl.III lub podnieść klasę sędziowską. Miejsce kursu 11-600 Węgorzewo ul.Wańkowicza 3 Koszt kursu Instruktor 2800zł Koszt kursu Sędziego strzelectwa klasy III 350zł Koszt kursu Sędziego strzelectwa klasy II 400zł Koszt kursu Prowadzącego Strzelanie 450zł Mundurowi mogą skorzystać z rekonwersji Na kursie będzie obecny lekarz sportowy koszt 100zł. Specjalne zniżki dla członków: Stowarzyszenia Miłośników Broni Kormoran, Parasol, KS. Snajper Mrągowo, KS.Wilk Olecko, KS Sokół Ryn, Warmiński Klub Strzelecki "10" w Olsztynie, KS Garda Ostróda oraz grup zorganizowanych i służb mundurowych. Liczba miejsc ograniczona. Rezerwacją miejsca na kursie jest wpłata na konto. Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Instruktor Sportu Strzeleckiego” wydanego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego Instruktorem Sportu Strzeleckiego może zostać osoba, która: 1.Ukończyła 18 lat 2.Posiada co najmniej wykształcenie średnie 3.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.). 4.Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu strzeleckiego 5.Spełnia wszystkie poniższe warunki: a.Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego b.Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni). c.Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej). 6.Osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać zakwalifikowana jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. 7.Uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z organizatorem kursu. 8.Aby uzyskać legitymację instruktora sportu strzeleckiego wydawaną przez PZSS należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przeprowadzony zgodnie z programem stanowiącym załącznik i umieszczonym na stronie internetowej PZSS. Końcowym elementem kursu jest sprawdzian potwierdzający wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu. §2 1.Kurs Instruktora sportu strzeleckiego składa się z dwóch części: 1) część ogólna – 80 godzin – składa się z przedmiotów podstawowych i kierunkowych w wymiarze godzin: a.Przedmioty podstawowe – 44 godziny – w szczególności anatomia, antropologia, fizjologia i biochemia człowieka, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna sportowa i doping w sporcie b.Przedmioty kierunkowe – 36 godzin – w szczególności teoria sportu, teoria treningu sportowego, fizjologia wysiłku, odnowa biologiczna, organizacja i zarządzanie, zarządzanie klubem sportowym, nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach oraz żywienie sportowca Z części ogólnej kursu mogą zostać zwolnione osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku sport 2)część specjalistyczna – 130 godzin – Zajęcia specjalistyczne ze sportu strzeleckiego. W części specjalistycznej mogą uczestniczyć jedynie osoby, które ukończyły część ogólną lub osoby z niej zwolnione na podstawie zasad określonych w pkt 1. Zapraszam do kontaktu tel. 607 798 322 mail: gun4all@o2.pl nr konta: 43 1020 3639 0000 8002 0104 5475 PKO BP


  • Data: 02.11.2020 10:00 - 12.12.2020 13:00
  • Lokalizacja 11-600 Węgorzewo ul.Wańkowicza 3 (Mapa)